Общи условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба чрез уеб сайта за електронна търговия www.smilestore.bg

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Онлайн магазин www.smilestore.bg е собственост на „Гестор Козметикс“ ЕООД. Всички права са запазени.

Настоящият документ съдържа общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си, посредством онлайн магазина www.smilestore.bg.

Публикуваната информация в www.smilestore.bg е общодостъпна безплатно в интернет за лична употреба.

Собственикът на сайта има право по всяко време да променя съдържанието и начинът на достъп до информацията в него, както и да прекрати използването му при неправомерно ползване, при некоректни действия, противоречащи на действащото законодателство в Република България.

Моля, запознайте се подробно с настоящите общи условия преди да закупите продукти през този сайт. Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. С приемането на настоящите общи условия, Вие приемате и условията на доставка, политика и стандарти за защита на личните данни, политика за използване на „бисквитки” и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настоящите Общи условия.

Моля, внимателно да прочетете условията преди ползване и регистрация на сайта. Всеки потребител, който използва онлайн магазин www.smilestore.bg, се счита, че е съгласен и приема настоящите общи условия.

Цялата информация, публикувана в www.smilestore.bg е собственост на „Гестор Козметикс“ ЕООД, в това число – снимки, изображения и описания на артикули. Забранява се копирането и поставянето им в други уеб сайтове и магазини, без изричното съгласие на собственика.

Чл. 1. При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по-долу ще имат следното значение:

1. Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.smilestore.bg.

2. „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уебстраници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.

3. Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб.

4. „Клиент” е потребител или юридическо лице, надлежно вписано и регистрирано съгласно действащото българско законодателство.

5. „Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

6. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и/или идентифицира в сайта на „Гестор Козметикс“ ЕООД.

7. „Парола” е съвкупност от малки и/или главни букви, цифри и/или символи, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта стоки.

8. Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Гестор Козметикс“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.smilestore.bg.

9. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

10. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

11. „Форсмажорни обстоятелства” са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните.

12. „Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

13. Договора за покупко-продажба е Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

14. „По изрично изявление на получателя на стоката или продукта“ означава, че стоката или продукта се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.

15. Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. „Гестор Козметикс“ ЕООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента, направено в сайта www.smilestore.bg.

Чл. 2.1. Срещу предоставените от „Гестор Козметикс“ ЕООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на „Гестор Козметикс“ ЕООД – www.smilestore.bg.

Чл. 2.2. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, „Гестор Козметикс“ ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта www.smilestore.bg.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Гестор Козметикс“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна район р-н Приморски ул. „Д-р Параскев Казаски“ № 14, e-mail: sales@gestorcosmetics.com, тел: +359 877 220 322
3. Вписване в търговския регистър: ЕИК 203134120
4. Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2,
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

– Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
info@kzp.bg

– Национална агенциа за приходите
ТД на НАП София,
Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,
тел.: 02/ 9859 3821
Офис Витоша:
Адрес: бул Цар Борис III № 215
Тел.: 02/ 9179124
Уеб сайт: www.nap.bg

– Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18
Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч
Телефони: Деловодство: 02/9356 113
Факс: 02 980 73 15
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС номер): BG203134120

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.4. При използване на електронния магазин gestorcosmetics.com, страните са длъжни стриктно да съблюдават следните правила:

1. Регистрация
Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потвърждение по имейл.

2. Поръчки
Поръчки могат да извършват всички потребители, приели общите условия, независимо дали имат направена регистрация в сайта. Ползвателят получава фактура, а фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на ДОСТАВЧИКА – куриерски фирми.

3. Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока чрез наложен платеж. Той трябва да заплати цената на поръчаните артикули плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Плащането се извършва само в български лева.

4. Договор
Договорът за онлайн продажба между Доставчика и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

5. Доставка на поръчана стока
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Доставката се извършва в сроковете от 2 (два) работни дни. При извънредни обстоятелства, Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.

6. Връщане
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако същата е с ненарушена опаковка.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Ако продуктът е грешен или е с дефект, който не е бил описан, сумата за връщането му се поема от Доставчика.

7. Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.5. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл.6. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.7. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

VII. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Чл.8. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги изцяло, като декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
– името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на „Гестор Козметикс“ ЕООД;
– всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „Гестор Козметикс“ ЕООД цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти, начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, както и на правото на потребителя да се откаже от поръчаните стоки;
– техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
– техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. Доставчикът, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на Ползвателя на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Чл.10. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Политика за поверителност
IX. Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме следните „бисквитки“, разделени условно в три основни категории – базови, статистически и маркетингови:

Име на бисквитката Категория на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
privacy_embeds Базова Необходима при гледането на видео съдръжание вмъкнато от YouTube Уникален идентификатор 1 месец
rvpguest Базова Последно разглеждани продукти Уникален идентификатор 1 месец
woocommerce_cart_hash Базова Съдържа информация за добавените продукти в количката Уникален идентификатор Сесийна
woocommerce_items_in_cart Базова Съдържа информация за добавените продукти в количката Уникален идентификатор Сесийна
wp_woocommerce_session Базова Необходима за функционирането на онлайн магазина Уникален идентификатор Сесийна
PREF Маркетингова Обобщена отграниченост на различни типове потребители Уникален идентификатор на youtube.com за използвани устройства и поведение в обобщен вид 8 месеца
YSC Маркетингова Обобщена отграниченост на различни типове потребители Уникален идентификатор на youtube.com за използвани устройства и поведение в обобщен вид Сесийна
VISITOR_INFO1_LIVE Маркетингова Обобщена отграниченост на различни типове потребители Уникален идентификатор (YouTube) 6 месеца

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 12.02.2021 г.